hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

ทิศทางการจัดการศึกษา acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

  • newarpg2561-2.jpg

 

                                

ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 ป.1   ป.2   ป3.

 ป.4   ป5.   ป6./1  ป.6/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4

ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3 

ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 

ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

enlightenedใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่1

enlightenedใบสมัครทุกระดับชั้น

enlightenedแบบฟอร์มหนังสืออนุมัติไปราชการ

enlightenedแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

------------------------------------

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์

enlightenedการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

enlightenedแบบฝึกทักษะ คณิต ป.5

enlightenedวิจัย แบบพัฒนาการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

enlightenedใบสมัครอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)

...................................................................

enlightenedแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2561

enlightenedตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน_ค2110

enlightenedตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้-จากผอ.-ฤทธา-รร.รปค.29

enlightenedแบบฟอร์มโครงการและแบบสรุปโครงการ

enlightenedฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-รปค.29-จาก-สพม.

 

 

สื่อการเรียนการสอน
ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดขึ้น

ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ              หมายถึง  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานอาชีพ อย่างน้อย  ๑  อาชีพ     

                                                   เมื่อจบการการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นของโรงเรียน

ผู้เรียนทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  ผู้เรียนยึดหลักความพอเพียง  

                                                    ความพอประมาณความมีเหตุผล  ภายใต้เงื่อนไขการมี

                                                    ความรู้  และคุณธรรม  ในการดำเนินชีวิต           


พันธกิจ

พันธกิจที่  ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด และความสนใจ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

พันธกิจที่  ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

พันธกิจที่  ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

๒. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  


นโยบาย/จุดเน้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน

๒. พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และการคิด ให้เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้

๔. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการของนักเรียน

๕. สร้างขวัญ กำลังใจ และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กลยุทธ์

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มฐ1.1/ มฐ.3 /มฐ.4

๒. สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มฐ1.1

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง มฐ1.2

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ มฐ 2.2

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา มฐ 2.1/2/3/4


 

thaiwebaccessibility