hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

ทิศทางการจัดการศึกษา acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

  • newarpg2561-2.jpg
  • newarpg2561.jpg
  • newarpg2962.jpg
  • newstu.jpg

 

                                

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุม

คำสั่งโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน    หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดขึ้น
ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ                หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานอาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ เมื่อจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นของโรงเรียน
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนยึดหลักความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้ และคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต


พันธกิจ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด และความสนใจ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้
๓. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการของนักเรียน
๔. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต             

๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๓. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๕. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น


 

นโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน

๒. พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และการคิด ให้เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้

๔. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการของนักเรียน

๕. สร้างขวัญ กำลังใจ และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 

thaiwebaccessibility